OF / Odbory FAMU

Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Filmové a televizní fakultě AMU v Praze

PŮSOBNOST

Odbory FAMU (OF) vznikly z inciativy zaměstnanců FAMU, avšak zastupují zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců AMU, a to zejména v pracovněprávní, ekonomické a sociální oblasti. OF vyjednávají v rámci Kolektivní smlouvy co nejvýhodnější pracovní a mzdové podmínky pro zaměstnance AMU, brání práva zaměstnanců a usilují o kultivaci organizační kultury na AMU.

JAK SE NA NÁS OBRÁTIT

V případě zájmu o členství v OF, pro podání podnětu či žádosti o pomoc ze strany OF, napište na odbory.famu@hotmail.com, kontaktujte kteréhokoli z členů výboru OF, případně se obraťte písemně na korespondenční adresu Odborů FAMU.

Členský příspěvek ve výši 1% z čistého příjmu člena OF je poukazován na účet OF formou srážek z platu.
Přihláška za člena OF.
Stanovy Odborového svazu státních orgánů a organizaci.

KONTAKTY

VÝBOR OF:
Odbory FAMU, odbory.famu@hotmail.com

Ladislav Greiner, předseda, ladislav.greiner@famu.cz
Štěpánka Šimlová, místopředsedkyně, stepanka.simlova@famu.cz
Michal Šimůnek, hospodář, michal.simunek@famu.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Odbory FAMU
k rukám pana L. Greinera
Smetanovo nábřeží 2
116 65 Praha 1

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20-0314-3101
IČO: 099 83 651
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 123-3769100207/0100


AKTUALITY

02/05/2022 Na dobu tří let, tj. do 30. 4. 2025, byla podepsána nová KOLEKTIVNÍ SMLOUVA AMU V PRAZE.

02/03/2022 Výsledky ANKETY K VYJEDNÁVÁNÍ O KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ, která probíhala od 22/02 do 28/02: Ankety se zúčastnilo celkem 73 zaměstnankyň a zaměstnanců FAMU. Na první otázku „Pociťujete dopady snížení průměrné mzdy na FAMU a inflace?“ byly odpovědi následující: 59 ANO, 7 NE a 7 NEVÍM. Na druhou otázku „Jste pro zavedení inflační doložky do kolektivní smlouvy?“ odpovědělo 67 zaměstnanců ANO, 3 NE a 3 NEVÍM. Náš komentář k výsledkům ankety a k průběhu vyjednávání o kolektivní smlouvě jste obdrželi e-mailem a najdete jej rovněž zde.

23/02/2022 Proběhlo první kolo jednání o kolektivní smlouvě. Zástupci Odborů AMU a Odborů FAMU projednali s vedením AMU základní obrysy úprav kolektivní smlouvy. Další kolo jednání proběhne 8. března, kdy budou členové obou odborových organizací seznámeni se strukturou příjmové a výdajové stránky rozpočtu AMU. Na základě toho bude diskutována problematika výše tarifů jednotlivých platových tříd, inflační doložka a možnosti rozšíření benefitů pro zaměstnance AMU.

22/02/2022 Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, u příležitosti začátku vyjednávání o kolektivní smlouvě mezi odbory a vedením AMU bychom vás rádi požádali o vyplnění krátké ANKETY K VYJEDNÁVÁNÍ O KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ. Anketa bude otevřená do pondělí 28. února 2022. Výsledky ankety a informace o průběhu a výsledcích vyjednávání o kolektivní smlouvě najdete na této webové stránce.

27/01/2021 Zasedání VZO: projednání problematiky finančního ohodnocení zaměstnanců, valorizace platů, příprava na jednání o aktualizaci kolektivní smlouvy.

20/12/2021 Zasedání VZO: projednání podnětu zaměstnanců ohledně zmatečného postupu vedení FAMU v době pracovní neschopnosti děkanky FAMU. OF adresovali vedení AMU a zastupující děkance FAMU upozornění na možné důsledky jednání paní děkanky FAMU Andrey Slovákové, která v době své pracovní neschopnosti vykonává některé pracovní činnosti, ačkoli děkanku v plném rozsahu zastupuje tajemnice a v rozsahu svých agend jednotliví proděkani. Tento stav nepřispívá k příznivému pracovnímu prostředí na fakultě, ale naopak značně komplikuje organizaci práce.

26/11/2021 Jednání s vedením AMU (kvestor) ohledně UZA. Zápis z jednání. Organizační změna a organizační uspořádání zařízení od 1. 2. 2022.

25/11/2021 VZO OF projednal s děkanem DAMU doc. Mgr. MgA. Karlem Františkem Tománkem Výnos děkana č. 2/2021, kterým se ustavuje Ombudsman/ka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

15/11/2021 OF projednaly s rektorkou AMU Ingeborg Radok Žádnou, právníkem AMU Lukášem Prokopem a děkankou FAMU Andreou Slovákovou výnos č. 11/2021 (Charta ombudsmanky FAMU a standardy výkonu její funkce). V průběhu jednání OF upozornily na formulace, jimiž výnos porušuje zákony ČR a rovněž prosazovaly změny výnosu, které by zaručily, že institut ombudsmanky FAMU bude přispívat k vytváření bezpečného a spravedlivého prostředí jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Zápis bude k dispozici po jeho odsouhlasení všemi zúčastněnými stranami.

14/11/2021 Zasedání VZO: podklady pro společnou schůzku se zaměstnavatelem – podnět ohledně Výnosu děkanky týkajícího se institutu ombudsmanky.

04/11/2021 Zasedání VZO: podnět zaměstnanců ohledně Výnosu děkanky k institutu ombudsmanky na FAMU; odsouhlasení úpravy směrnice – sociální fond – souhlas odeslán kvestorovi T. Langerovi; L. Greiner se za VZO zúčastní diskuze k Antidiskriminační platformě na rektorátu AMU.

29/09/2021 Odbory FAMU projednaly s vedení AMU organizační změny na Ubytovacím zařízení AMU (Penzion AMU). Zápis z jednání. Organizační změna a organizační uspořádání zařízení od 1. 12. 2021.

22/06/2021 Jednání VZO OF s děkankou FAMU Andreou Slovákovou a tajemnicí fakulty Vierou Hladišovou ve věci podnětu zaměstnanců ohledně snížení úvazku sekretářkám kateder.

18/05/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů.

06/05/2021 Zasedání VZO: příprava podnětu zaměstnavateli ohledně opatření k řádnému průběhu VŘ na FAMU.

27/04/2021 Členská schůze OF: diskuse o problematice šikany, přivítání nových členů, provozní záležitosti OF.

22/04/2021 Jednání VZO OF s vedením AMU ohledně podnětů týkajících se VŘ na KK a následné situace na FAMU.

20/04/2021 Zasedání VZO: zpracování podnětů zaměstnanců ohledně VŘ na KK a následné situace na FAMU; zpracování doporučení ze strany právního oddělení OSSOO.

13/04/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů; řešení podnětů – lepší kvalita výuky cizích jazyků pro zaměstnance, nutnost profesní angličtiny; řešení problematiky podezření ze šikany s právním oddělením OSSOO.

08/04/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů; řešení podnětu – podezření na šikanu ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci v průběhu VŘ.

01/04/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů; termín schůzky s kvestorem; termín členské schůze stanoven na 27/04/2021 od 18.00 via Zoom; problematika výběrových řízení na FAMU.

15/03/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů; provozní informace.

08/03/2021 Zasedání VZO: schválení nových členů; provozní informace – IČO a bankovní účet; status, znění zákonů, práva a povinnosti OF; členové VZO se zřekli odměny za činnost v OF.

01/03/2021 Z iniciativy zaměstnanců FAMU vznikají Odbory FAMU.